Административно обслужване

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в СУ „Васил Левски”-гр. Елин Пелин

Вътрешни правила за достъпа до обществена информация

Правила за вътрешно подаване на сигнали

Харта на клиента

Протокол за устно заявление

Описание на административните услуги

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Заявление за достъп до обществена информация – Приложение № 1

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация – Приложение № 2

Протокол за предоставяне на достп до обествена информация/за предоставяне на информация за повторно използване – Приложение № 3

Решение за предоставяне на обществена информация – Приложение № 4

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване – Приложение № 5

Отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация