Защита на лични данни

В изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, СУ “Васил Левски“, гр. Елин Пелин гарантира, че съгласно законовите си функции обработва законосъобразно, сигурно и добросъвестно личните данни на заинтересованите страни.

ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за защита на личните данни на СУ „Васил Левски“

Инструкция за съхранение на документи на хартиен носител

Длъжностно лице по защита на данните: Елена Златева

E-mail за връзка: ezlatevaa@abv.bg

Tел: 0882030565