За нас

Организация на учебната дейност :

През настоящата учебна година училището предлага дневна, самостоятелна, комбинирана и индивидуална форма на обучение.

В СУ “Васил Левски” се обучават 815 ученици в дневна форма, разпределени в 35 паралелки, както следва:

– 7 паралелки и 6 групи ЦОУД – в начален етап;

– 13 паралелки и 2 групи ЦОУД – прогимназиален етап на основната образователна степен;

– 15 паралелки – гимназиален етап;

– 9 ученици на самостоятелна форма на обучение.

Обучението се води на една смяна:

Начален етап – от 8.00 часа

Прогимназиален и гимназиален етап – от 8.00 часа