Екип

Име, презиме, фамилия

Длъжност

E-mail

Приемно време

Мариета Филипова Христова

Директор

2300170@edu.mon.bg

Понеделник
8:00 ч.-9:00 ч.
и
Вторник
13:00ч.-14:00ч.

Ирена Любенова Цвяткова

Зам. директор УД

irena.l.tsvetkova@edu.mon.bg

Понеделник 13:00ч.-14:00ч. и
Сряда
8:00 ч.-9:00 ч.

Анета Михайлова Димитрова

Зам. директор УД

aneta.mi.dimitrova@edu.mon.bg

Понеделник 13:00ч.-14:00ч. и
Четвъртък  8:00 ч.-9:00 ч.
Анита Михайлова Методиева

учител в ГЦОУД, начален етап

anita.metodieva@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Албена Атанасова Савова

Учител по информатика и математика

albena.at.savova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.

Александър Георгиев Манолов

Учител по ФВС

aleksandar.manolov@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.

Ангел Благоев Благоев

Учител по ФВС

angel.blagoev@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Ангелина Елексирова Кръстева

Ст. учител по история и цивилизации

angelina.e.krasteva@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.

Анелия Георгиева Георгиева

Помощник учител

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.

Анелия Димитрова Георгиева

Ст. учител по руски език 

anelia.di.georgieva@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Бойка Иванова Атанасова Ст. учител по география и икономика

boyka.iv.atanasova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Борислава Иванова Петрова Училищен психолог

borislava.i.petrova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Боряна Спиридонова Карадимова Ст. учител по ФВС

boryana.karadimova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Валентина Феодорова Петкова Учител по изобразително изкуство

valentina.fe.petkova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Валентина Велинова Янкова Ст. учител по биология и здравно образование

valentina.ve.yankova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Валя Иванова Михайлова-Недялкова Учител по география и икономика

valya.mihaylova-nedyalkova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Венера Петкова Младенова Ст. учител по химия и опазване на околната среда и ЧП

venera.pe.mladenova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Галина Николова Спиридонова Ст. учител по химия и опазване на околната среда

galina.spiridonova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Гергана Найденова Иванова Ст. учител по технологии и предприемачество

gergana.na.ivanova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Детелина Ангелова Николова Гл. учител по история и цивилизации

detelina.an.nikolova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Диана Николова Николова Ст. учител в начален етап

diana.ni.nikolova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Диана Игнатова Пресолска Ст. учител по български език и литература

diana.presolska@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Елка Кирилова Маркова Логопед

elka.ki.markova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Емилия Владиславова Спасова учител в ГЦОУД, начален етап

emiliia.spasova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Жени Милчева Щерева-Божанова Гл. учител по български език и литература

zheni.shtereva@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Ива Страхилова Григорова Ст. учител по информационни технологии

iva.grigorova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Иво Илиев Бисеров Учител по ФВС

ivo.biserov@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Илияна Танева Веселинова Учител по изобразително изкуство

iliyana.veselinova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Искра Иванова Стоянова Учител по информационни технологии

iskra.tsvetanova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Йоанна Цветанова Паунова Ст. учител в начален етап

yoanna.paunova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Калина Иванова Трайкова Ст. учител по английски език

kalina.traykova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Кирил Георгиев Гунчев Учител по музика

kiril.gunchev@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Константин Николаев Георгиев Учител по английски език

konstantin.ni.georgiev@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Коста Илиев Чолаков Учител по математика

kosta.cholakov@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Красимира Борисова Димитрова Ст. учител по български език и литература

krasimira.bo.dimitrova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Кристина Пламенова Иванова Ст. учител по български език и литература kristina.p.ivanova@edu.mon.bg По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Людмила Василева Славкова Учител по практическо обучение

lyudmila.slavkova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Магдалена Савова Велкова Учител по предприемачество

magdalena.velkova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Маргарита Стоилова Божкова Ст. учител по философия

margarita.bozhkova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Мариана Маринова Николова Ст. учител по ФВС

mariana.ma.nikolova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Мариела Георгиева Симеонова Ст. учител по физика и астрономия

mariela.simeonova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Мариета Василева Павлова Учител ЦОУД

marieta.v.pavlova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Мария Георгиева Данкина Учител ЦОУД maria.dankina@edu.mon.bg По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Марияна Димитрова Стоянова Завеждащ направление ИКТ

mariyana.di.stoyanova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Мая Георгиева Евгениева Учител по български език и литература

maya.evgenieva@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Милена Френкева Училищен психолог milena.frenkeva@edu.mon.bg По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Мирослава Атанасова Усева Ст. учител в начален етап

miroslava.useva@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Надежда Бориславова Делибеева-Николова Учител в ЦОУД

nadezhda.delibeeva-nikolova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Надка Николова Дойчинова Ст. учител в начален етап

nadka.doychinova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Надя Светлозарова Велкова Ст. учител по български език и литература

nadya.velkova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Радка Колева Арнаудова Ст. учител по английски и френски език

radka.ko.arnaudova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Радка Богданова Димитрова Ст. учител по география и икономика

radka.bo.dimitrova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Рени Ангелова Николова Ст. учител по английски език

reni.an.nikolova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Росица Иванова Димитрова Ст. учител в начален етап

rositsa.iv.dimitrova4@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Светлана Данчева Милтенова Ст. учител по математика

svetlana.da.miltenova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Светозар Иванов Стоев Учител по изобразително изкуство

svetozar.stoev@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Светослава Христова Светославова-Петрова Ст. учител по математика

svetoslava.svetoslavova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Снежана Кръстева Добрева Ст. учител по математика

snezhana.kr.dobreva@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Соня Йорданова Георгиева Ст. учител по информационни технологии

sonya.yo.georgieva@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Спаска Георгиева Ленкова Ст. учител в начален етап

spaska.lenkova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Станислав Николов Партъчев Учител по математика

stanislav.partachev@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Станка Благоева Ресурсен Учител stanka.blagoeva@edu.mon.bg По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Таня Венкова Цанева Ст. учител по български език и литература

tanya.ve.tsaneva@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Теодора Тодорова Серафимова учител в ГЦОУД,начален етап

teodora.serafimova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Теодора Цветанова Савова Ст. учител по изобразително изкуство

teodora.savova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Тинка Михайлова Иванова Ст. учител по информационни технологии

tinka.mi.ivanova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Тошка Борисова Янкова Ст. учител по български език и литература

toshka.yankova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Юлияна Стоянова Динчова Ст. учител по английски език

yuliyana.dinchova@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Явор Ангелов Гаврилов Учител по английски език

yavor.gavrilov@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.
Ясен Георгиев Георгиев Учител по информационни технологии

yasen.georgiev@edu.mon.bg

По график съгл. Заповед № 23/ 15.09.2023г.