За нас

1. Организация на учебната дейност

1.1 В СУ “Васил Левски” се обучават 815 ученици в дневна форма, разпределени в 35 паралелки, както следва: – 7 паралелки и 6 групи ЦОУД – в начален етап; – 13 паралелки и 2 групи ЦОУД – прогимназиален етап на основната образователна степен; – 15 паралелки – гимназиален етап; – 9 ученици на самостоятелна форма на обучение.

1.2 Обучението се води на една смяна:

Начален етап – от 8.00 часа

Прогимназиален и гимназиален етап – от 8.00 часа