НВО

Национално външно оценяване през учебната 2021-2022 година

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)
съгласно    НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование 

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:
ІV клас
Български език и литература – 26 май 2022 г., начало 10,00 часа
Математика – 27 май 2022 г., начало 10,00 часа
VІІ клас
Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Математика – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Х клас
Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 09,00 часа
Математика – 16 юни 2022 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на
ученика) – по график в периода 20 – 22 юни 2022 г.

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в IV клас през учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по български език и литература в IV клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по математика в IV клас за учебната 2021-2022 година


Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2021-2022 година

Заповед РД09-5109 от 23.12.2021 г.

Съдържание:
1. Правила за информационна сигурност – ПИС 7НВО 2022
2. Инструктаж за ученика – инструктаж ученик 7 НВО 2022 
3. Инструктаж за квестора – инструктаж квестор 7НВО 2022
4. Инструктаж за учителя консултант на ученици със СОП – инструктаж консултант СОП 7НВО 2022
5. Заявление за полагане на НВО по чужд език по желание на ученика – заявление чужд език НВО7 2022
6. Декларация по чл. 56, ал. 9 от Наредба 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците – декларация 7НВО 2022

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2021-2022 година

Заповед РД09-5107 от 23.12.2021 г.

Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компетентности в X клас за учебната 2021-2022 година

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от НВО по чужд език в края на X клас

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от НВО по информационни технологии в края на X клас


ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НВО в края на Х клас

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за НВО в края на Х клас за компонента „Говорене“ по чужд език

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за НВО в края на Х клас по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности