НВО

Национално външно оценяване през учебната 2021-2022 година

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2022/2023 година (публ. 30.08.2022 г.) съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование 

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:
ІV клас
Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10,00 часа
Математика – 30 май 2023 г., начало 10,00 часа

VІІ клас
Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 10,00 часа
Математика – 16 юни 2023 г., начало 10,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 10,00 часа

Х клас

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа
Математика – 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г.,

 • Писмена част:
– за ниво В1 и В1.1, начало 11,00 часа
– за ниво А2, начало 11,30 часа
– за ниво А1, начало 12,00 часа

• Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището
в зависимост от нивото.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8,30 и от 14,30 часа

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в IV клас през учебната 2022-2023 година

Заповед ПИС НВО 4 клас 2023

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НВО в края на IV клас

Модел на НВО по български език и литература в IV клас за учебната 2022-2023 година

Модел на НВО по математика в IV клас за учебната 2022-2023 година


Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2022-2023 година

Модел на НВО по български език и литература в VII клас учебната 2022-2023 година

Модел на НВО по математика в VII клас учебната 2022-2023 година

Модел на НВО по чужд език в VII клас учебната 2022-2023 година

Заповед РД09-5109 от 23.12.2021 г.

Съдържание:
1. Правила за информационна сигурност – ПИС 7 НВО 2023
2. Инструктаж за ученика – инструктаж ученик 7 НВО 2023
3. Инструктаж за квестора – инструктаж квестор 7НВО 2023
4. Инструктаж за учителя консултант на ученици със СОП – инструктаж консултант СОП 7НВО 2023
5. Заявление за полагане на НВО по чужд език по желание на ученика – заявление чужд език НВО7 2023 
6. Декларация по чл. 56, ал. 9 от Наредба 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците – декларация 7НВО 2023

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2022-2023 година

Заповед ПИС НВО 10 клас 2023 г. 

Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2022-2023 година

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2022-2023 година

Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2022-2023 година

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компетентности в X клас за учебната 2022-2023 година

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от НВО по чужд език в края на X клас 2023 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от НВО по информационни технологии в края на X клас 2023 г. 

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НВО в края на Х клас 2023 г. 

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за НВО в края на Х клас за компонента „Говорене“ по чужд език 2023 г. 

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за НВО в края на Х клас по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности 2023 г.