График за дежурство

 1. Дежурните учители са длъжни да спазват утвърдения от Директора график за дежурство в училище.
 2. Липсата на първи учебен час или учебни часове за определен ден от седмицата не освобождава учителя от дежурство.
 3. Дежурните учители по етажи се задължават да следят:
  • за реда и дисциплината през всяко междучасие в посочения район;
  • хвърлянето на отпадъци на определените за това места;
  • драскане, повреждане и рушене на училищната собственост;
  • коректните отношения между ученици, учители и помощен персонал;
  • след биенето на звънеца предприемат мерки за подготовката на учениците за учебен час;
  • докладват на училищното ръководство за неизправности и нанесени щети по материалната база и констатирани нарушения.