Агресията

1.Същност

Агресивността е едно от явленията, които се дискутират по различни поводи и в различен смисъл- от деструктивно поведение на престъпника, етническа вражда и физическо насилие до проявите на кариериъм, хулиганските постъпки, заплахите, обидите, подигравките, детските караници.

Агресията е свързана с отстояване на собствени права и нужди по враждебен начин. Когато сме агресивни, се опитваме да удовлетворим потребностите си чрез пренебрежение, надделяване, унижение, незачитане и други. Агресията бива: инициативна, отбранителна и автоагресия. Тя може да бъде вродена или придобита, а причини за нея могат да бъдат враждебните действия на другите към нас, както и емоциите, които изпитваме.

2. Полови и възрастови особености

В детската градина склонните към агресивност деца стават по-сдържани, когато се сблъскват със силна ответна реакция.Психолозите установяват, че 80% от агресивните актове водят до успех. 11-годишните момчета показват по-голяма физическа агресия от момичетата, 11-годишните момичета показват по-голяма склонност към вербална агресия, отколкото момчетата.

Причините, поради които тийнейджърите проявяват агресия, са различни. На преден план излизат емоционалните проблеми, особено със започването на пубертета, когато за всяко нещо подрастващите реагират бурно, гневно, агресивно. От друга страна агресията е израз на слабост.

Друга причина за проява на агресия е желанието за подражание, но често тийнейджърите не си дават сметка, че техните кумири не винаги постъпват правилно.

Агресията се поражда и ако тийнейджърът е бил жертва- един вид отмъщение, да не остане длъжен на насилника. Но това не решава проблема, защото в повечето случаи се въвличат и други хора, които могат също да пострадат.

Причина за агресия може да бъде скуката и отегчението при тийнейджърите. Често казват, че всичко е започнало на шега.

Употребата на алкохол и наркотици от тийнейджърите променя начина им на поведение, мислене и чувствителност. Някои от тях стават агресивни и опасни след употребата дори на малки количества.

3. Фактори, влияещи върху проявите на агресия

– влиянието на семейната среда- от значение са общата психическа атмосфера и прилаганите възпитателни методи

– влиянието на училищната среда

4. Справяне с агресията- наказание или награда

Наказанието на агресията може да бъде ефективно само ако се използва разумно. Суровото наказание може да доведе до ответна агресия. Награждаването на алтернативни модели на поведение може да бъде добро средство за намаляване на агресивността. Съществено значение за преодоляване на агресията има възпитанието и самовъзпитанието на личността.