Прием 1. клас

Прием за учебната 2022/2023 година

Критерии за план-прием в ПЪРВИ КЛАС за учебната 2022 – 2023 година

График на дейностите, свързани с прием на ученици в I клас 2022 – 2023 година

Уважаеми родители, моля, при подаване на документите за прием да носите  копие от Акт за раждане на детето за сверяване на личните данни.

Документи за записване в I клас

1. Заявление – декларация за постъпване в първи клас 

2. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група

3. Работна карта за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството

4. Декларация за достоверност на личните данни