Занимания по интереси

Заниманията по интереси включват дейности за стимулиране, развитие и изява на интересите и способностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Цел на заниманията по интереси е интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

У Ч И Л И Щ Н А П Р О Г Р А М А ЗА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ „ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ“ ПО НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Групи за занимания по интереси в СУ „Васил Левски” – гр. Елин Пелин за учебната 2023/2024г. по Наредбата за приобщаващото образование