Проекти по Национални Програми

https://www.mon.bg/bg/100814

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

Национална програма В Националната програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ (НП ИКТ) са заложени дейности по осигуряване на модерни средства за достъп до образователни ресурси и обучение в системата на училищното образование, както и устойчиво развитие на опорната образователна мрежова инфраструктура с възможност за бъдещо разширение и поетапно обхващане на всяка образователна институция.

Срок на програмата: 31.12.2020 г.

Общ бюджет – 12 000 000 лв.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Подобряване качеството и възможностите за електронно обучение в системата на предучилищното и училищното образование, достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии, внедряване на иновативни съвременни обучителни методи и създаване на условия за обучение на педагогическите специалисти за ползването им.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” 2020

Национална програма

Модул „Без свободен час в училище“ – бенефициенти на този модул са държавни и общински училища и ЦСОП от системата на училищното образование. Предоставените допълнителни средства са за заместване на отсъстващи учители и други педагогически специалисти, водещи групите за терапевтични и рехабилитационни дейности (само за ЦСОП) в задължителното предучилищно и училищно образование.

          Срок  на  програмата  –  до  31.12.2020 г.  Общ  бюджет  на  програмата:  до 2 700 000 лв.  от  които  за  модул  „Без свободен час в училище“  –  2 440 000 лв.

        Програмата е свързана с необходимостта от засилване на механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение подобряване качеството на образованието чрез осигуряване на условия за непрекъснат образователен процес на децата и учениците в детските градини, в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП), както и създаване на условия за опазване на живота и здравето им.

    Модул „Без свободен час в училище“ цели създаване на условия за не пропускане на учебно съдържание и на възможности за достатъчно учебно време за усвояването и осмислянето му чрез осигуряване на заместващи учители и други педагогически специалисти, водещи групите за терапевтични и рехабилитационни дейности (само за ЦСОП).