Профил на купувача

Профил на купувача – SOP.BG

Обява за процедура за отдаване под наем на земеделска земя 2024 г.

Приложение № 1 за наем земя 2024 г.

Договор за отдаване на земя 2024 г.

Обява за процедура за отдаване под наем на земеделска земя 2023 г.

Приложение № 1 за наем земя 2023 г.

Договор за отдаване на земя 2023 г.

Обява за процедура за отдаване под наем на земеделска земя

Приложение № 1 за наем земя

Образец на договор за отдаване под наем на земеделска земя

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изпълнение на строително-ремонтни работи на обекти на СУ „Васил Левски”- гр. Елин Пелин –

Документация СРР СУ „Елин Пелин“

Заповед за „Изпълнение на строително-ремонтни работи на обекти на СУ „Васил Левски”- гр. Елин Пелин

ОБЯВА ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

Приложение № 1 наем земя

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ

Заповед за назначаване на комисия по обществена поръчка
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ГР.ЕЛИН ПЕЛИН

Потвърждение за вписване на електронно подписани документи в Регистъра на обществените поръчки

30.03.2020 г. – Договаряне без обявление по чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП по обществена поръчка с предмет „Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала и достъп до електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от първи до шести клас от СУ „Васил Левски” –  Обрaзец_декларация  и Решение за откриване на процедура

02.09.2019 г.  – Информация относно схема “Училищен плод”  и схема “Училищно мляко” можете да намерите тук.

17.09.2014 г. – Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставяне на храна за обедно хранене (кетъринг) за ученици СОУ „Васил Левски“ – град Елин Пелин“

17.09.2014 г. – Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на закуски за учениците от първи до четвърти клас на СОУ „Васил Левски“ – град Елин Пелин“

23.05.2019 г. – Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“  и схема „Училищно мляко“ за  2019- 2020, 2020-2021 u 2021-2022 учебни години.1 2 3