Ученически съвет

„Задачатана ученическото самоуправление е да претвори разпръснатата ученическа среда в цялостен организъм, в който всеки ученик е свикнал с добросъвестното изпълнение на определене обществена функция.“

С.И.Хенсен

Ученическият съвет към СУ „Васил Левски“-гр.Елин Пелин се състои от 11 членове от 8 до 12 клас, който бе учреден  на 13.11.2019г. след  демократично проведени избори във всяка паралелка. След гласуване бе избран управителният съвет, бе гласуван устав на ученическия съвет, както и годишния план с дейностите за учебната 2019-2020година.

Ученическото самоуправление е част от образованието, като национален приоритет, и е обвързано с предвидените в чл.3, ал.2 на ЗПУО принципи:

 • Ориентираност към интереса и мотивацията на ученика, към способността му да прилага усвоените компетентности на практика чрез ученическото самоуправление
 • Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при осъществяване на ученическото самоуправление
 • Хуманизъм и толерантност във всички дейности на ученическото самоуправление
 • Иновативност и ефективност в организацията на ученическото самоуправление
 • Автономия на провеждане на ученическото самоуправление

Компетентностите, които се развиват чрез ученическото самоуправление, са част от ключовите компетентности въобще – личностни, социални, граждански, емоционални.

Екип ученически съвет:

 1. 1. Владимир Ангелов  11а клас – председател
 2. 2. Лъчезара Стефанова 11в клас – зам.-председател
 3. 3. Георги Стоилов 12б клас – секретар
 4. 4. Катрин Чавдарова 9а клас
 5. 5. Алесия Духовникова 9б клас
 6. 6. Сияна Тарльовска9в клас
 7. 7. Стефан Радев 10а клас
 8. 8. Михаела Антонова 10б клас
 9. 9. Киара-Маргарита Никита 11б клас
 10. 10. Бойко Бонев 12а клас
 11. 11. Моника Рашева 12в клас

На 04.12.2019г. управителния съвет на ученическия съвет проведе интервютата на кандидатите за екип в списването на училищния вестник, за който бе обявен конкурс. Явилите се кандидати се представиха отлично и бяха избрани за следните позиции:

Екип училищен вестник:

 1. 1. Розалина Тодорова 12б клас – редактор
 2. 2. Анелия Петкова 11в клас – журналист
 3. 3. Катрин Георгиева 11в клас – фотограф
 4. 4. Мария Нягулова 10а клас – журналист
 5. 5. Йоана Иванова 9б клас – репортер
 6. 6. София Антонова 7д клас – помощник фотограф