Ученически съвет

„Задачатана ученическото самоуправление е да претвори разпръснатата ученическа среда в цялостен организъм, в който всеки ученик е свикнал с добросъвестното изпълнение на определене обществена функция.“

С.И.Хенсен

Ученическият съвет към СУ „Васил Левски“-гр.Елин Пелин се състои от 14 членове от 8 до 12 клас, който бе учреден  на 18.09.2023 г. след  демократично проведени избори във всяка паралелка. След гласуване бе избран управителният съвет, бе гласуван устав на ученическия съвет, както и годишния план с дейностите за учебната 2023-2024година.

Ученическото самоуправление е част от образованието, като национален приоритет, и е обвързано с предвидените в чл.3, ал.2 на ЗПУО принципи:

 • Ориентираност към интереса и мотивацията на ученика, към способността му да прилага усвоените компетентности на практика чрез ученическото самоуправление
 • Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при осъществяване на ученическото самоуправление
 • Хуманизъм и толерантност във всички дейности на ученическото самоуправление
 • Иновативност и ефективност в организацията на ученическото самоуправление
 • Автономия на провеждане на ученическото самоуправление

Компетентностите, които се развиват чрез ученическото самоуправление, са част от ключовите компетентности въобще – личностни, социални, граждански, емоционални.

Екип ученически съвет за 2023 – 2024 учебна година:

 1. 1. Гергана Михайлова  11 а клас – председател
 2. 2. Дарина Балчева 10 б клас – заместник председател
 3. 3. Каролина  Николова 9 б клас – протоколчик 1
 4. 4. Мария-Магдалена Тихомирова 11 б клас – протоколчик 2
 5. ЧЛЕНОВЕ:
 6. 1. Георги Георгиев – 8а клас
 7. 2. Момчил Стоянов – 8б клас
 8. 3. Александра Войнова – 8в клас
 9. 4. Йоанна Чукова – 8г клас
 10. 5. Мирослав Серафимов – 9 а клас
 11. 6. Любослав Михов – 10а клас
 12. 7. Калоян Анастасов – 10в клас
 13. 8. Георги Гидиков – 12а клас
 14. 9. Ванеса Стефанова – 12б клас
 15. 10. Даниел Петров – 12в клас