Ученически съвет

„Задачатана ученическото самоуправление е да претвори разпръснатата ученическа среда в цялостен организъм, в който всеки ученик е свикнал с добросъвестното изпълнение на определене обществена функция.“

С.И.Хенсен

Ученическият съвет към СУ „Васил Левски“-гр.Елин Пелин се състои от 11 членове от 8 до 12 клас, който бе учреден  на 13.11.2019г. след  демократично проведени избори във всяка паралелка. След гласуване бе избран управителният съвет, бе гласуван устав на ученическия съвет, както и годишния план с дейностите за учебната 2019-2020година.

Ученическото самоуправление е част от образованието, като национален приоритет, и е обвързано с предвидените в чл.3, ал.2 на ЗПУО принципи:

 • Ориентираност към интереса и мотивацията на ученика, към способността му да прилага усвоените компетентности на практика чрез ученическото самоуправление
 • Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при осъществяване на ученическото самоуправление
 • Хуманизъм и толерантност във всички дейности на ученическото самоуправление
 • Иновативност и ефективност в организацията на ученическото самоуправление
 • Автономия на провеждане на ученическото самоуправление

Компетентностите, които се развиват чрез ученическото самоуправление, са част от ключовите компетентности въобще – личностни, социални, граждански, емоционални.

Екип ученически съвет за 2022 – 2023 учебна година:

 1. 1. Гергана Михайлова  10 а клас – председател
 2. 2. Дарина Кънчева Балчева 9 б клас – заместник председател
 3. 3. Каролина Любомирова Николова 8 б клас – протоколчик
 4. ЧЛЕНОВЕ:
 5. 1. Мирослав Ивов Серафимов 8 а клас
 6. 2. Ива Миленова Таскова 8 а клас
 7. 3. Аделина Ангелова Ангелова 8 в клас
 8. 4. Йоана Йовкова Маджарова  9 а клас
 9. 5. Кристиана Боян Стоянова 9 в клас
 10. 6. Зорница Пламенова Йорданова 10 а клас
 11. 7. Мария-Магдалена Тихомирова 10 б клас
 12. 8. Георги Димитров Георгиев  10 в клас
 13. 9. Ванеса Георгиева Стефанова 11 б клас
 14. 10. Виктория Станимирова Димитрова 11 в клас
 15. 11. Александър Александров Стоянов 12 а клас
 16. 12. Михаела Антонова Андонова 12 б клас
 17. 13. Иван Антонов Бонев  12 б клас