Обява за процедура за отдаване под наем на земеделска земя

Обява за процедура за отдаване под наем на земеделска земя: тук

Приложение № 1 към Обява изх. № O-ва-234/08.05.2020г: Приложение.pdf ; Приложение.docx

Договор: Образец на договор.docx; Образец на договор.pdf

Образец № 1: Oбразец1.docx; Образец1.pdf

Образец № 2: Образец_2.docx; Образец_2.pdf

Образец № 3: Образец_3.docx; Образец_3.pdf

Образец № 4: Образец_4.docx; Образец_4.pdf

22.05.2020г.:

Протокол за получаване, разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците от Обява изх. № O-ва-234/08.05.2020г. тук

Споделете: