COVID-19

Уважаеми ученици и родители,

За да преминем успешно през пандемията от COVID-19, учебният процес  през учебната 2020-2021 ще се провежда при по- специални условия. СУ „ Васил Левски“ предлага набор от организационни  мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекцията и осигуряване  в училището на максимално безопасна среда. Те са свързани с правила за дистанция (невзаимодействие) между учениците от различните паралелки, носенето на предпазни средства, хигиена, здравен филтър . За да се приложат мерките успешно, призоваваме всички участници в учебния процес – ученици, учители и родители за взаимно уважение и максимално отговорно поведение и ползотворна комуникация. Това ще ни позволи да поддържаме положителен психоклимат на работа и учене и да редуцираме ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация.

Здравето на учениците е наш приоритет и затова стриктно следваме насоките на МОН и МЗ, както и допълнителни процедури на СУ «Васил Левски», свързани с COVID-19.

Заповед № РД 09-2193/ 04.02.2022 г. на Министъра на образованието и науката за организиране на обучението в периода 07-18.02.2022 г. – Прочети 

Заповед № РД 01-129/03.02.2022 г. на Директора на РЗИ – Софийска област за въвеждане на допълнителни мерки съгласно Националния план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2 в Софийска област – Прочети

Заповед № РД 09-1279/21.01.2022 г. на Министъра на образованието и науката за преустановяване на присъствения образователен процес за всички ученици от 5 до 12 клас, считано от 24.01.2022 г. до 30.01.2022 г. вкл. в СУ „Васил Левски“ – град Елин Пелин – Прочети

Заповед за изменение на Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г. – Прочети

Заповед № РД 09-4814/ 03.12.2021 Г. на Министъра на образованието и науката за изменение на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и ЦСОП – Прочети

Заповед № РД 09-4813/ 03.12.2021 Г. на Министъра на образованието и науката за организиране на обучението от разстояние в електронна среда

Заповеди № РД 09-4756/30.11.2021 г. на Министъра на образованието и науката и № РД-01-973/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването за утвърждаване на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа –Заповед 26.11.2021, Заповед МОН, НасокиНасоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини през учебната 2021-2022 година – Прочети

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 – ЗАПОВЕД
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 за 2021-2022 г.

Деклaрация за съгласие на ученици до 14г.

Деклaрация за съгласие на ученици СОП

Деклaрация за съгласие на ученици над 14г.

Списък на заболявания при деца, при които се препоръчва различна от дневната форма на обучение, поради установен по-висок риск от СOVID-19

Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка