Проекти за равен достъп

Проектът „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ е разработен, за да улесни обучението в ОРЕС и предоставя възможности, част от дейностите му да се проведат във вид на обучения на ученици, родители и учители за работа с онлайн платформи за обучение. 

През учебната 2023/2024 година, в периода 25 – 26.X.2023г., в СУ „Васил Левски“, са осъществени обучения по три от дейностите на проекта: 

  • Дейност 2 – Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда 
  • Дейност 3 – Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/ провеждане на занимания от разстояние в електронна среда. 
  • Дейност 4 – Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда /в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др. 

Обучението по дейност 2 имаше за цел да помогне на учениците и да изгради възможности за практическо приложение на информационните и комуникационни технологии в дейностите по време на образователния процес в електронна среда, както и да повиши мотивацията им. 

Обучени са 12 ученици от първи клас, разпределени в две групи, с ръководител  г-жа Ива Григорова. Децата получиха знания по темите: „Влизане в платформата на MS Teams“, „Настройки на акаунт“, „Присъединяване на екип и споделяне на съдържание“ и „Влизане в събрания“. 

Ръководител на проекта по дейност 3 е г-жа Тинка Иванова. Обучени са 7 педагогически специалисти, като обучението им даде възможност да разширят мотивацията си при преподаване на учебното съдържание; подробно да се запознаят с платформата MS Teams и платформи за електронен дневник. 

По време на обучението бяха въведени в основните връзки при работа с MS Teams – активиране на акаунт, интерфейс на MS Teams, потребителски настройки, основни стъпки при работа с MS Teams – създаване на екип, чат и споделяне на файлове, присъединяване към събрание; Функционалности на платформата MS Teams, Указания за работа с електронен дневник с потребителска роля „учител“, Указания за работа с електронен дневник за потребител с ролята „класен ръководител“. 

В обучението по дейност 4, с ръководител г-жа Ива Григорова, участие взеха 9 родители на първокласници, разделени в две групи. Учебното съдържание на темите беше свързано с платформите Teams и Shkolo. Демонстрирани бяха начините за започване и  присъединяванехкъм видео – събрание и опциите за чат – с цялата група или с отделни участници. Обсъдиха се начините за създаване и използване на отделни канали вътре в екипа. 


През 2021/2022 учебна година започват дейности по проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

По този проект СУ „Васил Левски“, гр. Елин Пелин получи 35 лаптопа за ученици и 20 лаптопа за педагогически специалисти.

 


ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.003-0001 “Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Проектът стартира м. януари 2016 г. и основната му цел е насочена към изграждане на образователна среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на всяко дете за личностно развитие, както и неговата успешна реализация и социализация. Проектът цели по-високо качество и по-добър достъп до образование чрез създаване на подкрепяща среда за ранна превенция на обучителни затруднения, за включващо обучение на деца със специални образователни потребности и на подкрепяща среда за включващо обучение и социално включване на деца с девиантно поведение.

http://sf.mon.bg