Проекти за равен достъп

През 2021/2022 учебна година започват дейности по проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

По този проект СУ „Васил Левски“, гр. Елин Пелин получи 35 лаптопа за ученици и 20 лаптопа за педагогически специалисти.

Заповед №1286/15.07.2021 г.

Заповед Указания РД09-1048/10.05.2021 г.

Заповед училища РД09-006/27.04.2021 г.

Приложение Списък с училища Равен достъп

 


ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.003-0001 “Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Проектът стартира м. януари 2016 г. и основната му цел е насочена към изграждане на образователна среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на всяко дете за личностно развитие, както и неговата успешна реализация и социализация. Проектът цели по-високо качество и по-добър достъп до образование чрез създаване на подкрепяща среда за ранна превенция на обучителни затруднения, за включващо обучение на деца със специални образователни потребности и на подкрепяща среда за включващо обучение и социално включване на деца с девиантно поведение.

http://sf.mon.bg