Приобщаващо образование

СУ „Васил Левски“, гр. Елин Пелин осъществява дейности в съответствие с държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, като подпомага процеса на приобщаване и социализиране на учениците със специални образователни потребности в общообразователна среда. Общата и допълнителната подкрепа се осъществява от екипа за подкрепа за личностно развитие /ЕПЛР/ със следните специалисти:

    • ресурсен учител (специален педагог) ;
    • логопед;
    • психолози ;
    • помощник на учителя.

Специалистите от ЕПЛР подпомагат приобщаването на учениците със специални образователни потребности в образователната и социалната среда чрез провеждане на диагностична и корекционно-терапевтична дейност с тях, осъществяване на дейности, съдействащи за пълноценното включване на тези ученици в обществения живот, консултации с родители, учители и педагогически екипи, оказване на методическа подкрепа на специалистите в училище. Ежемесечно се организират съвместни посещения и мероприятия с учениците за обогатяване на социалния опит и умения. В ежедневната си работа специалистите използват адаптирани методи, подходи и материали, помощни средства и технологии, като елемент от допълнителната подкрепа за ученици със специални образователни потребности.

Ресурсния учител оказва допълнителна подкрепа и работи с група между 12 и 15 ученика със специални потребности. Работата му е свързана с подготовка на учебно възпитателния процес, изготвяне на планове за подкрепа, оценка на индивидуалните потребности, програми за обучение и развитие, преглед на напредъка на ученици с индивидуалните и специални образователни потребности. Взаимодействия с родители и учители.

Логопедът в началото на учебната 2023/2024 година изследва писмената и устна реч на учениците от начален етап, осъществява проверка за готовността за постъпване в първи клас, извършва терапия, корекция и компенсация на езиковите нарушения, предоставя методическа помощ на учителите за обучението на учениците.

Помощник на учителя подпомага децата със специални образователни потребности с учебния материал при дадени затруднения по всеки един предмет. Поощрява усилията на децата, адаптира учебното съдържание, подпомага учениците в усвояване на социални умения, помага при подготовка на учебните материали, и др..

През учебната 2023/2024 психолозите провеждат консултации с учениците и се грижат за психичното им здраве. Част от работата с учениците е и възпитателната работа в емоционална интелигентност. Създадена е работещо социално – емоционално образование в действие. Благодарение на изградената емоционална връзка учениците се включват в дейностите на училищната общност. Комуникацията в училище, връзката с родителите е част от ежедневната им дейност. Работата на психолога е отговорна и в същото време вдъхновяваща, защото именно те се превръщат в доверения човек на всеки ученик прекрачил прага на кабинета и споделил най-съкровеното. Децата имат огромна нужда да бъдат психолозите до тях.