Мерки и програми

 
Мерки за повишаване качеството на образованието 2023-2024 учебна година 
 
План за насърчаване и повишаване на грамотността за 2023-2024 учебна година
 
План за работата на училищен координационен съвет за противодействие на училищния тормоз за учебната 2023/2024 година
 
Училищна програма за намаляване дела на преждевременно напусналите за учебната 2023-2024 година
 
Програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 2023-2024 година
 
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи в училище за учебната 2023/2024 година

Мерки за повишаване качеството на образованието 2022-2023 учебна година 
 
План за насърчаване и повишаване на грамотността за 2022-2023 учебна година
 
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи в училище за учебната 2022/2023 година
 
Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за  учебната 2022/2023 година