Мерки и програми

Мерки за повишаване качеството на образованието 2022-2023 учебна година 
 
План за насърчаване и повишаване на грамотността за 2022-2023 учебна година
 
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи в училище за учебната 2022/2023 година
Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за  учебната 2022/2023 година