Мерки, планове и програми

 
Мерки за повишаване качеството на образованието 2023-2024 учебна година 
 
План за насърчаване и повишаване на грамотността за 2023-2024 учебна година
 
План за контролната дейност на Директора на СУ „Васил Левски“, гр. Елин Пелин за учебната 2023-2024 година
 
План за работата на училищен координационен съвет за противодействие на училищния тормоз за учебната 2023/2024 година
 
План-програма на училищната комисия по БДП в СУ „Васил Левски“, гр. Елин Пелин за учебната 2023-2024 година;  
 
         – График по БДП
 
План за квалификационната дейност в СУ „Васил Левски“, гр. Елин Пелин за учебната 2023/2024 година
 
Програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 2023-2024 година
 
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи в училище за учебната 2023/2024 година
 
Програма за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование за учебната 2023/2024 година
 
Процедура по налагане на санкции и на мерки за преодоляване на проблемно поведение на учениците